Quan Họ – Dân Ca

Xuôi về cát – Chị Hoa

uqanho11[1]

Về là có ai xuôi hự về, cho em nhắn i í i, cho em nhủ à bên nay a nhời về. Nhắn cùng ì là cùng anh Hai xuống i í i, này cũng có a xuống thuyền, là xuống thuyền xuôi í đông, là em có quản bao nhọc nhằn, lên i thác i í i là em ... Read More »